Αποποίηση Ευθύνης


Οι διαχειριστές και συντάκτες του Εναλλακτικό καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό να είναι όσο το δυνατόν πιο ορθές, πλήρεις και σαφείς. Ωστόσο, ενδέχεται σε αυτό να υπάρχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.
Μέσα από το Εναλλακτικό δεν παρέχονται σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές ή οδηγίες. Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας και οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν υφίστανται καμία άμεση ή έμμεση προτροπή προς την αυτοθεραπεία, ενώ καμία ανάρτηση που φιλοξενείται στο Εναλλακτικό δεν αποτελεί μέσο διάγνωσης, αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών.
Το Εναλλακτικό, οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι υπάλληλοί του, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική που τυχόν υποστεί κάποιος Χρήστης συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών και αγαθών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων.
Τέλος, το Εναλλακτικό δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς η λειτουργία της Ιστοσελίδας είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.
Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι το Εναλλακτικό ουδεμία ευθύνη φέρει και ότι ο ζημιωθείς Χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.
Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Εναλλακτικό και των επισκεπτών της Ιστοσελίδας ή των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
Τελευταία ενημέρωση στις 04/08/2023